Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Veľký Krtíš

44 212
Počet obyvateľov
13,37%
Miera nezamest.
7.9.2016
Schválený akčný plán
822
Pracovné miesta
75 000 000 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 7. septembra 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky vo Veľkom Krtíši. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladal na schválenie predsedovi a členom vlády SR materiál „Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš“ na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vláda Slovenskej republiky Akčný plán schválila.

Predpokladaný termín výjazdového rokovania vlády k schváleniu Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš je 7. september 2016.

Prvé zasadnutie členov Akčnej rady Veľký Krtíš sa uskutoční v utorok  22. augusta 2016. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš sa ďalšie zasadnutie plánuje na 2. septembra 2016.

Aktuality z okresu Veľký Krtíš

Veľký Krtíš
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Revúca
Gelnica
26.9.2017
Po septembrových stretnutiach k akčným plánom v najmenej rozvinutých okresoch na východnom Slovensku pokračuje splnomocnenec vlády pre podporu NRO v októbri stretnutiami s rozvojovými radami, žiadateľmi o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcami samospráv, miestnymi podnikateľmi, predstaviteľmi Centier podpory regionálneho rozvoja, MAS a ďalšími subjektmi v okresoch: Veľký Krtíš Lučenec Poltár Rimavská Sobota Revúca Gelnica Cieľom stretnutí, ktoré sa...
Poltár
Veľký Krtíš
7.9.2016
Dňa 7. septembra Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Hlavným cieľom akčného plánu okresu Poltár je znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia 750 pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície do roku 2020 vo výške minimálne 98 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov v hodnote 75 miliónov eur a 23 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku...
Veľký Krtíš
Poltár
12.8.2016
V piatok 12. augusta sa uskutočnilo pracovné zasadnutie s členmi Akčnej rady v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Po jeho skončení mali členovia expertného tímu stretnutie s mladými farmármi v Hrušove.
Veľký Krtíš
Revúca
Rožňava
27.7.2016
Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako...
Veľký Krtíš
23.6.2016
Výjazd expertnej skupiny do Veľkého Krtíša pozostával z pracovného stretnutia so zástupcami okresnej rozvojovej rady zapojených do príprav Akčného plánu. V okrese sa zozbierali najmä projekty týkajúce sa rozvoju vinárstva aj v nadväznosti na cestovný ruch, strojárstva, previazania školstva na podniky, kultúry a aktivít zvyšujúcich aktivitu okresu. Absentovali projekty cielené na problematiku marginalizovaných rómskych komunít, taktiež zatiaľ slabý záujem...