Ing. arch. Katarína Smatanová

Pôsobí na Ústave urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Študovala architektúru na FA STU a Politecnico di Milano, plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University, kde pokračuje ako hosťujúci výskumník v rámci think-tanku Global Urban Reserach Unit so zameraním na urbánne problémy.

Od roku 2012 zastrešuje viaceré projekty bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny na Slovensku, v spolupráci s neziskovými organizáciami Pre Lepší život a ETP Slovensko spoluvytvárala projekt svojpomocnej a samofinancovanej výstavby rodinných domov pre rodiny z marginalizovaných rómskych komunít Budujeme nádej, v roku 2014 ocenený Európskou úniou Golden Prize for Civic Society.


Kontakt: katarina.smatanova@stuba.sk

Príspevky od experta

6.6.2017
Spolupráca s LEAF Našimi aktivitami sa snažíme aj podporvať návrat Slovákov zo zahraničia do svojich regiónov. Podarilo sa nám zahájiť oficiálnu spoluprácu s  s organizáciou LEAF, ktorá nám pomôže motivovať mladých ľudí vracať sa späť domov a získavať do tímu ďalších šikovných ľudí.
1.6.2017
Komplexné rozvojové plány pre Radnovce a Krivany od študentov FA STU Bratislava Riešenia komplexného prístupu k rozvoju malých obcí s vysokým podielom nezamestnanosti sa nsažíme hľadať aj na akademickej pôde. Študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave vypracovali v úzkej spolupráce so starostami pre obce Radnovce (okres Rimavská Sobota) a Krivany (okres Sabinov) projekty regionálneho a obecného rozvoja. V mnohom pomáhajú obciam aj v územnom plánovaní ich...
30.5.2017
Obec Martinová, okres Rimavská Sobota, sa pôvodne do indikatívneho zoznamu projektov Akčného plánu nedostala, avšak aktivity v susedných obciach povzdbudili aj starostu Eugena Radiča. Pán starosta požiadal o pomoc pri spracovávaní biznis plánu pre obecný podnik, ktorý by chcel založiť, a tak priniesť do svojej obce nové možnosti zamestnania. V súčasnosti má obec okolo 400 obyvateľov a nezamestnanosť takmer 100%. V takýchto podmienkach je každá aktivita vítaná....
26.5.2017
Ihľany, obecné zastupiteľstvo  V rámci aktivity 12.1 Akčného plánu Kežmarok sa v obci Ihľany a Krížová Ves realizujú aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske rodiny. So Zuzanou Kumanovou sme sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ihľany, na ktorom bolo poslancom predstavené aktivity v rámci opatrenia. Následne obecné zastupiteľstvo schválilo nielen tieto aktivity, ale aj záujem o odpredaj pozemkov pre stavebníkov na svojpomocnú...
11.5.2017
Príprava pilotného projektu zapojenia kultúrneho dedičstva - spolupráca Pamiatkový úrad SR Oblasť pamiatkovej obnovy ponúka viaceré možnosti využitia pracovnej sily dlhodobo nezamestnaných. Po pozitívnych skúsenostiach s projektom Obnovy hradov prostredníctvom nezamestnaných, ktorá však do veľkej miery vyžaduje aj profesionálne a vysokošpecializované pracovné zručnosti a veľmi opatrný prístup, hľadáme spôsoby, ako uplatniť stále veľký potenciál aj...
5.5.2017
Téma bývania v spolupráci s ÚSVRK  Útvar Splnomocnenca NRO úzko spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Z akčných plánov vyplýva, že ÚSVRK je garantom viacerých opatrení týkajúcich sa sociálneho bývania a pilotovania rôznych druhov svojpomocnej výstavby, práve v okresoch NRO. Na stretnutí s expertmi a prizvanými odborníkmi z oblasti bývania sme spravili stručný odpočet doterajších aktivít a načrtli spoločný plán na najbližšie...