3.8.2017
Splnomocnenec vlády pre podporu NRO sa zúčastnil besedy na tému regionálneho rozvoja v živom vysielaní Rádia Regina Stred. Spolu s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze Štefanom Kiššom diskutovali predovšetkým o dôležitosti infraštruktúry pre rozvoj regiónov. V širšom ponímaní splnomocnenec označil za dôležité predovšetkým rozvojové centrá, podporu pôdohospodárstva a malých a stredných podnikov. V rámci napĺňania akčných plánov spomenul aktuálne...
3.8.2017
Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania,...
3.8.2017
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov je členom medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou Karpatských bukových pralesov, zaradených do svetového dedičstva UNESCO. Skupinu zároveň tvoria zástupcovia rezortov zahraničných vecí a európskych záležitostí, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, financií, a ďalších relevantných inštitúcií. Na 2. zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré...
28.7.2017
Splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy navštívil Bardejov, Sninu a Medzilaborce, ktoré budú zaradené do zoznamu a programu pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) od 1. januára 2018. Cieľom bolo predstaviť tento vládny program a oboznámiť zástupcov regiónu s tvorbou akčného plánu. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí, zástupcovia miestnych akčných skupín, úradu práce ako aj podnikatelia z regiónu. Ďakujeme VÚC Prešov za pomoc s organizáciu týchto...
19.7.2017
Stretnutia sa budú konať v uvedených okresných mestách od 25. do 27. júla 2017. Záujemcovia, ktorí by mali záujem participovať na tvorbe týchto dokumentov sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese nro@vlada.gov.sk